Novi zakon o Stečaju Republike Srbije iz 2010. godine uveo je u poslovanje privrede i pravno jedan novi, veoma kvalitetan termin – Unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR), kao poseban institut, osmišljen za najkvalitetniji oporavak privrednih subjekata koji se, sticajem okolnosti nađu u situaciji teške nelikvidnosti i suočeni su sa likvidacijom ili stečajem. U ovakvim situacijama, u zavisnosti od strukture poverilaca i realnih poslovnih kapaciteta kompanija-dužnika, ostavljena je mogućnost tim kompanijama da se opredele za izradu tzv. Unapred pripremljenih planova reorganizacije (UPPR), koji im, nakon što budu prihvaćeni od strane poverilaca i stečajnog sudije, omogućavaju da nastave poslovanje i da kroz reprogramiranje dugova i adekvatno poslovanje u periodu implementacije plana, nastave da posluju do potpunog oporavka.

Specifičnost izrade UPPR i činjenica da je neophodno, pored odgovarajuće analize poslovanja i klasifikacije poverilaca, obaviti i niz često veoma teških i komplikovanih pregovora sa svim poveriocima, dobiti od njih novo poverenje i spremnost da prihvate predložene planove. Još dalje od toga, ta spremnost je obavezujuća, jer se iskazuje u formi zvanične izjave. Sve gore navedeno čini izradu ovih planova veoma složenim procesom.

Naš multidisciplinarni tim raspolaže adekvatnim stručnim znanjima, a naši dugogodišnji kontakti sa poslovnim bankama i izuzetno poznavanje trenutnog privrednog okruženja, omogućavaju nam da našim klijentima pomognemo u komunikaciji sa svim zainteresovanim stranama – poveriocima (kompanijama i poslovnim bankama), dobavljačima, kupcima, ali i sa institucijama, što je u ovoj fazi od izuzetnog značaja. Štaviše, najčešća je situacija da nas kontaktiraju predstavnici poslovnih banaka sa kojima imamo razvijenu saradnju, kako bismo njihovim klijentima pružili ovu vrstu podrške.

Naše iskustvo pokazuje da kvalitetan i dobro pripremljen plan reorganizacije, u situacijama u kojima ga je moguće implementirati, daje dramatično veće šanse kompaniji koja ga sprovodi da se oporavi i vrati na staze poslovnog uspeha, nego kada su u pitanju drugi vidovi oporavka (pre svega sporazumno finansijsko restrukturiranje ili tradicionalna reorganizacija koja se sprovodi u okviru stečajnog postupka).

Prednosti UPPR-a u odnosu na druge vidove stečajnog postupka i/ili likvidacije su, pored nesumnjivih (činjenice da se kompanija orijentiše na oporavak, a ne na gašenje), u datim okolnostima na ovdašnjem tržištu i u činjenici da su poverioci spremni na mnogo više kompromisa, ako se ima u vidu činjenica da je tržište kapitala veoma plitko i da je UPPR i za poverioce najizvesniji način da naplate svoja potraživanja prema dužnicima koji su na rubu stečaja.

Veliku prednost za kompaniju-dužnika kad je u pitanju UPPR predstavlja i činjenica da je za pripremu kvalitetnog UPPR-a najčešće dovoljno 45-60 dana, nakon čega, kada UPPR bude usvojen, sama implementacija najčešće traje 6-12 meseci. Ovako kratak vremenski period i iz perspektive klijenta, kao i iz perspektive poverilaca, daje dodatnu kvalitativnu težinu UPPR-u kao načinu za prevazilaženje kritičnih situacija i izbegavanje klasičnog stečaja.